Bread "Aromatic" Kaprichio (tomato / paprika / onion)